Fire forsikringer skreddersydd for deg

Alle medlemmer i Ergoterapeutene er automatisk omfattet av den obligatoriske grunnforsikringen, dersom man ikke skriftlig har reservert seg.

forsikringspakke.jpg

Forsikringen består av fire dekninger, som ikke kan kjøpes hver for seg:

 • Livsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Forsikring ved kritisk sykdom

Alt dette har du inkludert i medlemskapet for kun kr 199 per måned. (Studentmedlemmer er ikke omfattet av forsikringen.)

Livsforsikring

Ved død blir forsikringssummen på kr 500 000 utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, uansett dødsårsak, ut det året du fyller 70 år.

Uføreforsikring

Forsikringssummen på uføreforsikringen er kr 400 000. Beløpet trappes ned etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år. 

Eksempel:

Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller 50 år vil få utbetalt: 

30 år: kr 350 000
40 år: kr 250 000
50 år: kr 150 000 

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Ønsker du å øke erstatningsutbetalingen ved død og/eller uførhet?

Dersom du ønsker høyere forsikringssum, utover det som inkluderes i den obligatoriske grunnforsikringen, kan du kjøpe ekstra livs- og/eller uføreforsikring for deg og din ektefelle/samboer.

Les mer om Ergoterapeutenes tilleggsforsikringer for død og uførhet her

Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg og familien ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut året de fyller 70 år.

Familie-sammensetning Medlem Ektefelle/samboer Barn
Medlem 1 500 000    
Medlem og ektefelle/samboer 750 000 750 000  
Medlem med barn 750 000   900 000
Medlem med ektefelle/samboer og barn 450 000 450 000 900 000

 

Forsikringssummen for barn gjelder per barn.

Behandlingsutgifter

Ulykkesforsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykkesskade. 

Ønsker du å øke erstatningsutbetalingen ved ulykke? 

Les mer om Ergoterapeutenes tilleggsforsikring for ulykke her

Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikringen gir engangserstatning på kr 50 000, og utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for nærmere angitte sykdommer eller operasjoner. Forsikringen gjelder ut det år du fyller 67 år.

Noe av det som gir rett til erstatning er:

 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Gjennomført hjerteoperasjon
 • Gjennomført angioplastikk
 • Kreft
 • Hjernesvulst
 • Multippel sklerose
 • Motornevronsykdom
 • Tap av taleevne
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Døvhet
 • Blindhet
 • Lammelser
 • Store brannskader
 • Tap av ben og armer

 

Ønsker du å øke erstatningsutbetalingen ved kritisk sykdom? 

Ergoterapeutene har en meget gunstig kritisk sykdomsforsikring som kan kjøpes av deg selv og/eller ektefelle/samboer. Du kan kjøpe dekning i klosser av kr 200 000 opp til 1 million.

Les mer om hvordan du kan kjøpe ekstra kritisk sykdomsforsikring her

 

Ett års meldefrist

Husk at det er ett års meldefrist for å få utbetaling. Det vil si at du må informere forsikringskontoret om sykdommen eller skaden senest ett år etter at skaden har oppstått eller diagnosen er stilt, for å få utbetaling.

Spørsmål og svar